Ειδικές σελίδες

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Ηλεκτρονικό Φυλλάδιο Προσφορών Σκέτη Έκπληξη"

 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Ηλεκτρονικό Φυλλάδιο Προσφορών Σκέτη Έκπληξη», διοργανώνεται από την εταιρεία METRO ΑΕΒΕ, Σώρου 1 Μεταμόρφωση, 14410 εφεξής ο «διοργανωτής». Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες είναι η εταιρεία re|direct που ενεργεί ως διαχειριστής του διαγωνισμού που οργανώνει ο «διοργανωτής». Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνεται αποκλειστικά ο «διοργανωτής». Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.
 2. Στην ενέργεια «Ηλεκτρονικό Φυλλάδιο Προσφορών Σκέτη Έκπληξη», μπορούν να λάβουν μέρος άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι διαθέτουν στοιχεία πελάτη στα METRO Cash & Carry και έχουν αποδεχθεί τους όρους που προβλέπει ο διαγωνισμός. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στις εταιρείες METRO AEBE και re|direct.
 3. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.metrocashandcarry.gr/digital καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 4.
 4. Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις 04/04/2015 (10:00π.μ.) και θα διαρκέσει έως τις 30/04/2016 (23:59 μ.μ.). Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
 5. Η ενέργεια θα διεξάγεται ως εξής:  Οι συμμετέχοντες θα καλούνται να κάνουν login στον ιστότοπο των METRO Cash & Carry (www.metrocashandcarry.gr)με τα στοιχεία πελάτης τους (κωδικός πελάτη και Τ.Κ. της επιχείρησής του), στην συνέχεια να μπουν στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού φυλλαδίου, όπου και θα συμπληρώσουν το επιθυμητό κατάστημα για εξαργύρωση του επάθλου (πιστωτικό τιμολόγιο) σε περίπτωση νίκης και τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. Η καταχώρηση των προαναφερθέντων στοιχείων καθώς και η αποδοχή των παρόντων όρων είναι υποχρεωτική για να κριθεί έγκυρη/ολοκληρωμένη η συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντος στην κλήρωση του διαγωνισμού.
 6. Αφού γίνει επιτυχημένα η καταχώρηση των στοιχείων του, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει από όλα τα προϊόντα αυτά που επιθυμεί, και να τα τοποθετήσει στην λίστα των προϊόντων του, ώστε να δημιουργήσουν το δικό του, προσωποποιημένο φυλλάδιο προσφορών.
 7. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) στην εταιρεία re|direct, Μπουμπουλίνας αρ.8, 151 27 Μελίσσια και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.
 8. Στις 4 Μαΐου 2016 θα  διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στις 14:00 στα γραφεία της re|direct, παρουσία εκπροσώπων του  «διοργανωτή»,  για την ανάδειξη έξι (6) τυχερών. Τα ονοματεπώνυμα των νικητών της ενέργειας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/metrocashandcarry.gr την Πέμπτη 5/5/2016.
 9. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στο παιχνίδι της «ΑΜΕΣΗΣ ΝΙΚΗΣ», για να κερδίσουν ένα (1) από τα δώδεκα (12) πιστωτικά τιμολόγια 50€ το καθένα καθεμία. Εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει το φυλλάδιό του μπαίνει στη κλήρωση για ένα (1) από τα έξι (6) πιστωτικά τιμολόγια αξίας 150€  το καθένα, τα οποία εξαργυρώνονται στο κατάστημα ΜΕΤRO Cash & Carry, όπως ορίζει ο όρος 5.
 10. Ο «διοργανωτής» θα ενημερώσει τους νικητές της ενέργειας σχετικά με την ανάδειξή τους, έως και 3 εργάσιμες ημέρες μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης, επικοινωνώντας μαζί τους στο τηλέφωνοπου εκείνοι έχουν συμπληρώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής. Αν κάποιος νικητής δεν απαντήσει εντός μιας (1) εβδομάδας από την ημέρα της κλήρωσης, δηλαδή το αργότερο έως και την Πέμπτη 12/5/2016 η συμμετοχή του θεωρείται άκυρη και ο «διοργανωτής» δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης δώρου.
 11. Οι νικητές της ενέργειας θα εμφανιστούν στο κατάστημα METRO Cash & Carry που έχουν δηλώσει στην αντίστοιχη φόρμα, για να εξαργυρώσουν το πιστωτικό τους τιμολόγιο μετά από συνεννόηση με τον «διοργανωτή» μέχρι και 30 ημέρες μετά το πέρας του διαγωνισμού ήτοι 30/5/2016. Η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του δώρου από τον νικητή για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ορισθείσα ημερομηνία παραλαβής αυτού, κάθε υποχρέωση του «διοργανωτή» παύει να υφίσταται και ουδεμία υποχρέωση υπέχει ή αναλαμβάνει έναντι του νικητή της ενέργειας.
 12. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
 13. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.
 14. Όλα τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά. Δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
 15. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο «διοργανωτής» δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
 16. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 17. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
 18. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην ενέργεια βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και ο «διοργανωτής» θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ο «διοργανωτής»  θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους της ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις,  ο «διοργανωτής» θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
 19. Οι συμμετέχοντες  στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του «διοργανωτή»
 20. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, αποδέχονται και συναινούν ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσει ο «διοργανωτής» το όνομά τους, φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ, κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμισης για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους.
 21. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τον «διοργανωτή», παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε ο «διοργανωτής» θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.
 22. Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια «Ηλεκτρονικό Φυλλάδιο Προσφορών Σκέτη Έκπληξη», αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι «ο διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).
 23. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να τροποποιήσει τους όρους της και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/metrocashandcarry.gr
 24. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
 25. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή της παρούσας ενέργειας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 26. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων της από τους συμμετέχοντες  σε αυτήν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του «διοργανωτή».
 27. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην εν λόγω ενέργεια συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από τον «διοργανωτή», για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η εταιρεία re|direct, Μπουμπουλίνας αρ.8, 151 27 Μελίσσια για λογαριασμό της METRO AEBE, Σώρου 1, 14410 Μεταμόρφωση. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από την re|direct. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη νικητών της ως άνω ενέργειας και η διενέργεια προωθητικών για τα προϊόντα του «διοργανωτή» ενεργειών. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

Συναινώ όπως η METRO AEBE, (Σώρου 1 Μεταμόρφωση, 14410, τηλέφωνο επικοινωνίας 801 11 18 19 20) εντάξει τα παραπάνω στοιχεία μου σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως ισχύει, με σκοπό την ανάδειξη νικητών της ως άνω ενέργειας και τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενημέρωσή μου ταχυδρομικά, με e-mail, τηλεφωνικά ή με γραπτά μηνύματα για νέα ή προσφορές των προϊόντων της. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν. Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του αρχείου που με αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.