Όροι διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στα καταστήματα METRO CASH & CARRY με την ονομασία «ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ», την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία Redirect.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»).

3. Αποκλεισμός Συμμετοχής: Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στο Διοργανωτή, (β) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Redirect και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 19/06/2018 ώρα 20:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 30/12/2018, ώρα 24:00:00 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Για το διάστημα 19/06/2018 – 26/9/2018, η ενέργεια θα αφορά μόνο τους επαγγελματίες Αθήνας και περιχώρων. 

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

α) Η ενέργεια απευθύνεται αποκλειστικά σε πελάτες που προέρχονται από τον κλάδο της Μεταποίησης και έχουν σαν βασικό κατάστημα (METRO Cash & Carry) εξυπηρέτησης, ένα από τα παρακάτω: Μεταμόρφωσης, Π. Ράλλη, Πειραιώς, Γλ. Νερών, Αλίμου, Περιστερίου, Χαλκίδας, Κορίνθου, Ελευσίνας και Κορωπίου.

β) Ο πελάτης θα συνδέεται με τον προσωπικό κωδικό πελάτη και ΤΚ που αντιστοιχεί στην επιχείρησή του και θα δηλώνει συμμετοχή είτε:

1. στα διαθέσιμα σεμινάρια

2. στο πρόγραμμα Professional Mentoring

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης είναι νέος και δεν έχει κωδικό πελάτη, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε ένα κατάστημα από τα ανωτέρω και έπειτα να λάβει μέρος στην ενέργεια. Ο πελάτης μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενότητες σεμιναρίων ή σε ένα από τα προγράμματα mentoring. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και στα σεμινάρια και στο πρόγραμμα mentoring.

6. Δώρα:

α) Σεμινάρια: Τα διαθέσιμα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:

• «Νομικές εξελίξεις που ενδιαφέρουν την επιχείρησή σας» Βασίλης Καρκατζούνης, LAW SPOT

• «Η κουζίνα έχει τον πρώτο ρόλο: τάσεις, γεύσεις, οργάνωση, άνθρωποι» Ανδρέας Λαγός, Nomad chef

• «Το κρασί στην επιχείρησή σας» Ανδρέας Ματθίδης, Sommelier

• «H οργάνωση ενός επιτυχημένου μπαρ σε 10 απλά βήματα» Σπύρος Κερκύρας, CEO Bar Solutions

Ο μέγιστος αριθμός πελατών που μπορεί να παρακολουθήσει την κάθε ενότητα σεμιναρίου ανέρχεται σε 100 ανά ενότητα. Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή σε όσες ενότητες επιθυμεί. Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

β) Προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης – Mentoring:

Τα προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης που θα πραγματοποιηθούν είναι συνολικά δεκαπέντε (15) για αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων συνολικά στην Αθήνα.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει σε ποιο από τα παραπάνω προγράμματα θέλει να συμμετάσχει, δηλώνοντας τη συμμετοχή του.

7. Τρόπος Ανάδειξης συμμετεχόντων:

α) Σεμινάρια:

Ο μέγιστος αριθμός πελατών που μπορεί να παρακολουθήσει την κάθε ενότητα σεμιναρίου ανέρχεται σε 100 ανά ενότητα. Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή σε όσες ενότητες επιθυμεί. Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

β) Προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης – Mentoring

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης – Mentoring για την Αθήνα θα αναδειχθούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 25/09/2018 στις 12.00 μ.μ..

8. Με την υποβολή κάθε συμμετοχής, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει γραπτή επιβεβαίωση (email και μήνυμα κειμένου στην ιστοσελίδα υποβολής), το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

β) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν.

10. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, ή των παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.

12. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων.

Όποιος πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί για τον εαυτό του και μόνο, μία (1) συμμετοχή από τα γραφεία του Διοργανωτή, οδός Σώρου 1, 144 10 Μεταμόρφωση, από 19/06/2018 έως 31/12/2018, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

14. Ενημέρωση για την κατακύρωση: Ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές των δώρων της Ενέργειας, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές των δώρων τα πλήρη στοιχεία τους, για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας.

15. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας την 8/07/2018, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.

16. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «Δ. Γ. Σμυρνής & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 57 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.metrocashandcarry.gr/apps/Mazi. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία.

17. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των Συμμετεχόντων στην Ενέργεια για τις ανάγκες αυτής, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Redirect για λογαριασμό του Διοργανωτή της Ενέργειας και ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει για την επικοινωνία μελλοντικών προσφορών των καταστημάτων METRO CASH & CARRY. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνιστά ρητή συναίνεση των Συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή στο Διοργανωτή (οδός Σωρού 1, 144 10 Μεταμόρφωση). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί την διαγραφή των δεδομένων του πριν την παραλαβή του δώρου του, η νίκη ακυρώνεται. Η συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω. Με τη συμμετοχή τους, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα ή/και φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο κλπ. των νικητών, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών τους δικαιωμάτων αζημίως.

18. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (ww.metrocashandcarry.gr/apps/Mazi) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

29. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

20. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.