Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρία με την επωνυμία METO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στα καταστήματα METRO CASH & CARRY με την ονομασία «FOCUS BONUS», την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία Improvise Digital Wizards ΙΚΕ (περαιτέρω η «Improvise»), ενώ την λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία NovelTech ΙΚΕ (περαιτέρω η «NovelTech»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και είναι πελάτες των καταστημάτων METRO CASH & CARRY (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»).


3. Αποκλεισμός Συμμετοχής: 
Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στο Διοργανωτή, (β) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (γ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη NovelTech, και (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια της Ενέργειας: 
Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 05/01/2024 ώρα 07:30:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 07/01/2025, ώρα 22:00:00 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Η Ενέργεια διαρκεί για διάστημα εικοσιπέντε (25) φυλλαδίων προσφορών. Στον παρακάτω πίνακα ορίζεται αναλυτικά η διάρκεια διεξαγωγής όλων των φυλλαδίων προσφορών στα οποία αντιστοιχούν.

Φυλλάδιο (No)

Από

Έως

Διάρκεια (Ημέρες)

1

05/01/2024

23/01/2024

18

2

24/01/2024 06/02/2024

13

3

07/02/2024 20/02/2024

13

4

21/02/2024 05/03/2024

13

5

06/03/2024 19/03/2024

13

6

20/03/2024 02/04/2024

13

7

03/04/2024 16/04/2024

13

8

17/04/2024 30/04/2024

13

9

01/05/2024 14/05/2024

13

10

15/05/2024 28/05/2024

13

11

29/05/2024 11/06/2024

13

12

12/06/2024 25/06/2024

13

13

26/06/2024 09/07/2024

13

14

10/07/2024 23/07/2024

13

15

24/07/2024 06/08/2024

13

16

07/08/2024 27/08/2024

20

17

28/08/2024 10/09/2024

13

18

11/09/2024 24/09/2024

13

19

25/09/2024

08/10/2024

13

20

09/10/2024 22/10/2024

13

21

23/10/2024 05/11/2024

13

22

06/11/2024 19/11/2024

13

23

20/11/2024 03/12/2024

13

24

04/12/2024 17/12/2024

13

25

18/12/2024 07/01/2025

20

 
5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

α) Με κάθε αγορά άνω των €30 (χωρίς ΦΠΑ) που συνοδεύεται με έκδοση τιμολογίου, ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός πόντων που έχει συγκεντρώσει από τη συγκεκριμένη αγορά και ένας μοναδικός 21ψήφιος Δωροκωδικός.

β) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει είτε να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.metrocashandcarry.gr/focus-bonus , είτε να τον καταχωρήσουν χρησιμοποιώντας το mobile app των METRO CASH & CARRY. Η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα ή στο mobile app είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση είτε με απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας SMS ή ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας ή στο mobile app Metro Cash & Carry, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

γ) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών στην Ενέργεια συσσωρεύονται πόντοι για κάθε Συμμετέχοντα, οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν για την απόκτηση εκπτωτικών κουπονιών αξίας 5€, 10€, 15€ ή 25€ που αφορούν σε αγορές από τα καταστήματα METRO CASH & CARRY και δίνονται με τη μορφή πιστωτικών τιμολογίων, ενώ παράλληλα οι Συμμετέχοντες παίρνουν μέρος και στις ημερήσιες κληρώσεις με στιγμιαία δώρα.

δ) Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τους πόντους του κάθε συμμετέχοντα. Οι κωδικοί προϊόντων έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες ποντοδότησης: Χ2 και Χ3. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν πολλαπλασιάζουν την αξία τους, πχ 1€=2 πόντοι στην κατηγορία 2 και 3 πόντοι στην κατηγορία 3. Οι κωδικοί παρουσιάζονται αναλυτικά στα φυλλάδια προσφορών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας των φυλλαδίων, τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς στους πελάτες των καταστημάτων, διανέμονται σε κάθε πελάτη που προσέρχεται στο κατάστημα και επίσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.metrocashandcarry.gr/

ε) Με την καταχώρηση δωροκωδικού από την εφαρμογή κινητής συσκευής (app) των METRO Cash & Carry οι συμμετέχοντες στην ενέργεια από την εφαρμογή (app) των METRO Cash & Carry, θα αυξάνουν τους πόντους συμμετοχής τους κατά 5% επειδή θα καταχωρήσουν τον δωροκωδικό τους αποκλειστικά από την εφαρμογή (app). Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι ακέραιος οι επιπλέον πόντοι που θα πιστώνονται θα στρογγυλοποιούνται κατά τους κανόνες της στρογγυλοποίησης.

στ) Καθόλη τη διάρκεια της ενέργειας οι συμμετέχοντες που παίρνουν μέρος στην ενέργεια για πρώτη φορά, κερδίζουν αυτόματα 100 επιπλέον πόντους ως επιβράβευση.

6. Δώρα Ημερήσιων Κληρώσεων:

Στιγμιαία Δώρα - Ημερησία: 

Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας θα αναδεικνύονται κάθε εργάσιμη ημέρα τέσσερις (4) Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κερδίζουν αυτόματα πιστωτικό τιμολόγιο αξίας €25 ο καθένας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επιπλέον εξήντα δύο (62) συμμετέχοντες θα κερδίζουν 5 επιπλέον πόντους στο σύνολο των πόντων που έχουν επιλέξει, είκοσι δύο (22) συμμετέχοντες θα κερδίζουν 10 επιπλέον πόντους στο σύνολο των πόντων που έχουν επιλέξει και δώδεκα (12) συμμετέχοντες θα κερδίζουν 15 επιπλέον πόντους στο σύνολο των πόντων που έχουν επιλέξει. Συνολικά θα αναδειχθούν τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιοι (36.500) νικητές.

Η προσφορά των παραπάνω δώρων ισχύει μόνο για τον αναγραφόμενο αριθμό νικητών. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων από τους αναγραφόμενους νικητές λόγω εκτυπωτικού λάθους, ή λόγω λάθους της πλατφόρμας του συστήματος (SMS, Ιστοσελίδας της Ενέργειας (WEB) ή/και της εφαρμογής κινητής συσκευής (APP). Τα δώρα της Ενέργειας είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και οι τελικοί νικητές της Ενέργειας δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με οτιδήποτε άλλο. Τα πιστωτικά τιμολόγια ισχύουν για αγορές αποκλειστικά από τα καταστήματα METRO CASH & CARRY και αποκλειστικά για επαγγελματίες. Στις αναγραφόμενες αξίες περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι τελικοί νικητές της Ενέργειας θα πρέπει να προσέλθουν στο κατάστημα METRO CASH & CARRY από το οποίο κάνουν τις αγορές τους εντός των χρονικών ορίων που θα τους υποδειχθεί από το Διοργανωτή προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η ημερομηνία αυτή και δεν έχει παραλάβει κάποιος από τους νικητές για οποιοδήποτε λόγο το δώρο του, αυτό απόλλυται και η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Φόροι, τέλη, εισφορές και οποιαδήποτε έξοδα ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα δώρα, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους νικητές των δώρων αυτών, πλην τυχόν εξόδων αποστολής. Προ ή κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την παράδοση των δώρων στους νικητές, ο Διοργανωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς προώθησής του. Οι αποδέκτες των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά του Διοργανωτή από καμία αιτία.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

α) Στιγμιαία Δώρα:  Καθημερινά θα αναδεικνύονται εκατό (100) νικητές με την παρακάτω αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν εκατό (100) προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της NovelTech. Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω της Ιστοσελίδας (WEB) ή της εφαρμογής κινητού (APP), ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα.

β) Στιγμιαία Δώρα – Νέοι Συμμετέχοντες: Καθόλη τη διάρκεια της ενέργειας οι συμμετέχοντες που θα καταχωρήσουν για πρώτη φορά έγκυρο δωροκωδικό στην ενέργεια FOCUS BONUS 2024 από την Ιστοσελίδα (WEB) ή από την εφαρμογής κινητής συσκευής (APP) της METRO Cash&Carry θα κερδίζουν αυτόματα 100 επιπλέον πόντους για τη συμμετοχή τους στην ενέργεια.

8. Με την υποβολή κάθε μοναδικού Δωροκωδικού, είτε αυτή γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας (WEB), είτε μέσω εφαρμογής κινητής συσκευής (APP), ο Συμμετέχων θα λαμβάνει γραπτή επιβεβαίωση (απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα στην περίπτωση SMS ή μήνυμα κειμένου στην Ιστοσελίδα υποβολής ή στην οθόνη της κινητής συσκευής), το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιοδήποτε καταχώρηση Δωροκωδικού για τον οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της NovelTech εντός της διάρκειας διεξαγωγής της Ενέργειας,

γ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν.

δ) έχει προκύψει από συναλλαγή που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Συμμετέχων, με τον προσωπικό και μοναδικό κωδικό πελάτη που του ανήκει. Οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή με 21ψήφιο Δωροκωδικό που προέκυψε από συναλλαγή άλλου πελάτη θα θεωρείται άκυρη. Σημειώνεται ότι οι πόντοι που συσσωρεύονται από την υποβολή Δωροκωδικών αντιστοιχίζονται αυτόματα στο μοναδικό κωδικό πελάτη στον οποίο ανήκουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για την καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα της Ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η καταχώρηση Δωροκωδικού στην Ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) ή καταχώρηση Δωροκωδικού στην εφαρμογή κινητής συσκευής της Metro Cash&Carry (APP) συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.


9. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι νόμιμος κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει νομίμως τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στην Ενέργεια. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων, μέσω των οποίων αποστέλλονται τα SMS, καταχωρούνται στο σύστημα της NovelTech, με σκοπό τον έλεγχο των SMS και τη διεξαγωγή των κληρώσεων για την ανάδειξη των διεκδικητών των δώρων της Ενέργειας. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η NovelTech με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS για συμμετοχή στην Ενέργεια, την εγκυρότητα αυτών και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) που έχει υποβληθεί κατά την καταχώρηση κωδικού είτε μέσω της Iστοσελίδας της Ενέργειας (WEB), είτε μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής της Metro Cash&Carry (APP).


10. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.


11. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.

12. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων. Όποιος πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί για τον εαυτό του και μόνο, ένα (1) ειδικό έντυπο με έναν (1) μοναδικό κωδικό, από τα γραφεία του Διοργανωτή, οδός Σώρου 1, 144 10 Μεταμόρφωση, από 05/01/2024 έως και 07/01/2025, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και κατόπιν συνεννόησης με τον Διοργανωτή.

14. Ενημέρωση για την κατακύρωση:
Ο Διοργανωτής ενημερώνει τους νικητές των ημερησίων κληρώσεων που έχουν κερδίσει εκπτωτικό κουπόνι αξίας 25€ και όσους συμμετέχοντες έχουν πραγματοποιήσει εξαργύρωση πόντων σε εκπτωτικά κουπόνια αξίας 5€, 10€, 15€ ή 25€, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικά τιμολόγια ίσης αξίας, μέσω αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων SMS στον αριθμό που έχουν οι ίδιοι καταχωρήσει. Τα ενεργά εκπτωτικά κουπόνια εμφανίζονται στην καρτέλα «Τα κουπόνια μου» και οι νικητές και οι συμμετέχοντες της Ενέργειας θα πρέπει να συνδεθούν στο προφίλ που έχουν δημιουργήσει στο eshop https://www.metrocashandcarry.gr/ για να τα αποκτήσουν. Ο πελάτης θα μπορεί να εξαργυρώσει το πιστωτικό τιμολόγιο αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έστειλε τον Δωροκωδικό συμμετοχής. Για την εξαργύρωση απαιτείται η αγορά προϊόντων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας του πιστωτικού τιμολογίου έκπτωσης. Η εξαργύρωση των παραπάνω πιστωτικών τιμολογίων θα ξεκινάει δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την ενημέρωση των νικητών. Τα πιστωτικά τιμολόγια εξαργυρώνονται με 1 αγορά, εντός ενός (1) μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των νικητών.


15. Παράδοση Δώρων:
Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων: (α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής του σχετικού δώρου είναι άνω των 18 ετών β) Έκαστος νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου & δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή συγγενής εργαζόμενου στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο 3 ανωτέρω. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δώρου της Ενέργειας αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο έως την ημερομηνία που του έχει επικοινωνηθεί από τη Διοργανώτρια για την ισχύ των εκπτωτικών κουπονιών του, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται, κατά την κρίση του, να ακυρώσει ή να διαθέσει τα δώρα με όποιο άλλο τρόπο επιλέξει.

16. Ευθύνη: 
Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την NovelTech δύναται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και δίκτυα διαδικτυακής πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή, της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της ιστοσελίδας της Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας την 07/01/2025, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.

17. Δημοσιότητα: 
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «Δ. Γ. Σμυρνής & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 57 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.metrocashandcarry.gr/focus-bonus . Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία.

18. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των Συμμετεχόντων στην Ενέργεια για τις ανάγκες αυτής, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του ευρωπαϊκού κανονισμού όπως αυτός ισχύει σήμερα. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα και αφορούν (α) το κινητό τηλέφωνο (MSISDN) συμμετοχής, (β) τον δωροκωδικό και (γ) τον κωδικό πελάτη του συμμετέχοντα, (ε) την επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του πελάτη. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή στο Διοργανωτή (οδός Σωρού 1, 144 10 Μεταμόρφωση). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί την διαγραφή των δεδομένων του πριν την παραλαβή του δώρου του, η νίκη ακυρώνεται. Η συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω. Με τη συμμετοχή τους, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ και τους νικητές στην ιστοσελίδα του διοργανωτή. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα ή/και φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο κλπ. των νικητών, κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης αυτών,

19. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: 
Ο Διοργανωτής δικαιούται να  μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (https://www.metrocashandcarry.gr/focus-bonus ) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως η περίπτωση εκτυπωτικού λάθους, ή λάθους της πλατφόρμας του συστήματος SMS, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων από τους προβλεπόμενους νικητές που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.


20. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

21. Αποδοχή των όρων: 
Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

22. Δυνατότητα Εξαργύρωσης Πόντων έναντι εκπτωτικών κουπονιών:
α. Ο Διοργανωτής δύναται να δώσει τη δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί από τους πελάτες κατά τη διάρκεια της ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση οι πελάτες που έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια δύνανται να ανταλλάσσουν τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει με εκπτωτικά κουπόνια αξίας 5€,10€, 15€ ή 25€ . β. Το ύψος των πόντων που θα απαιτούνται για την εξαργύρωση θα καθορίζεται από τον Διοργανωτή. γ. Τα εκπτωτικά κουπόνια που θα δίνονται έναντι των πόντων που εξαργυρώνονται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους πελάτες μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται από τον Διοργανωτή. δ. Ο Διοργανωτής μπορεί να ορίσει ότι τα εκπτωτικά κουπόνια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες αγορές με ελάχιστο αξιακό όριο. ε. Ο Διοργανωτής δύναται να ακυρώσει την ισχύ των κουπονιών για οποιοδήποτε λόγο. στ. Εκπτωτικά κουπόνια δικαιούνται οι πελάτες των METRO Cash & Carry που έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια. Το κάθε εκπτωτικό κουπόνι θα εκδίδεται για συγκεκριμένο κωδικό πελάτη στον οποίο αντιστοιχούν οι πόντοι που έχον συλλεχθεί από τις συμμετοχές του στην ενέργεια. ζ. Για την εξαργύρωση των κουπονιών ο Διοργανωτής δύναται να απαιτήσει πλήρη ταυτοποίηση του νικητή κατά την εξαργύρωση στο κατάστημα. η. Η εξαργύρωση των συγκεντρωμένων πόντων θα διενεργείται στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή https://www.metrocashandcarry.gr/focus-bonus . θ. Η κατακύρωση του δώρου (εκπτωτικού κουπονιού) θα γίνεται με ενημέρωση του πελάτη μέσω μηνύματος SMS εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εξαργύρωσης. Τα ενεργά εκπτωτικά κουπόνια εμφανίζονται στην καρτέλα «Τα κουπόνια μου» και οι πελάτες θα πρέπει να συνδεθούν στο προφίλ που έχουν δημιουργήσει στο eshop https://www.metrocashandcarry.gr/ για να τα αποκτήσουν. ι. Από την ημερομηνία κατακύρωσης του εκπτωτικού κουπονιού στους πελάτες, η διάρκεια εξαργύρωσης (χρήσης) αυτού για επόμενες αγορές ορίζεται σε 1 μήνα.
23. Η εταιρία Apple Inc. δεν έχει καμμία σχέση με την διοργάνωση του διαγωνισμού ούτε είναι ανάδοχος του.
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που οι ίδιοι μας έχετε ήδη παράσχει ως πελάτες μας και ειδικότερα αφορούν στην επωνυμία πελάτη, τη διεύθυνση, τον Κωδικό Πελάτη, το ΑΦΜ, το κατάστημα από το οποίο κάνετε τις αγορές σας, το τζίρο σας, το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος SMS με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους και να συνεννοηθεί μαζί τους για την εξαργύρωση των δώρων.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού, Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την εξαργύρωση των δώρων.

Μετά από κάθε κλήρωση, οι κωδικοί πελατών που αντιστοιχούν στους νικητές θα αναρτώνται στα καταστήματα στα οποία οι τελευταίοι πραγματοποιούν τις αγορές τους αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού.

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρεία, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, για τη διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών η οποία και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 6 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το  δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr