Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

'Οροι συμμετοχής διαγωνισμού HORECA

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:
Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στο eshop METRO CASH & CARRY με θέμα «Συμμετοχή σε Διαγωνισμό για την έκθεση HORECA 2024».

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια:

α) Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν στην κατοχή τους επαγγελματικό Α.Φ.Μ.

β) Κάθε Α.Φ.Μ. έχει δικαίωμα μίας και μόνο συμμετοχής.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι εγγεγραμμένοι πελάτες στα METRO Cash & Carry για να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό.

3.Διάρκεια της Ενέργειας:
Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/02/2024 ώρα 11:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 07/02/2024, ώρα 13:00:00 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»).

4.Δώρο διαγωνισμού:

50 τυχεροί κερδίζουν από μία (1) ατομική ημερήσια πρόσκληση αξίας 20€ για την έκθεση HΟRECA 2024.

5.Τρόπος Ανάδειξης συμμετεχόντων:

Οι νικητές θα αναδειχθούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 07/02/2024 και θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα.

Με την υποβολή κάθε συμμετοχής, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει γραπτή επιβεβαίωση (email), το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

β) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν.

6. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, ή των παροχών διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.

7. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.

8. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων.

10. Ο Συμμετέχων για να λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο newsletter.

11. Ενημέρωση για την κατακύρωση:
Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με email με τους νικητές των δώρων της Ενέργειας, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο απόκτησης των προσκλήσεων τους. Κατά την επικοινωνία αυτή, θα ζητούνται από τους νικητές των προσκλήσεων να ανακατευθυνθούν στην σελίδα της έκθεσης HORECA 2024, όπου θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία για να λάβουν την προσωπική τους πρόσκληση.

12. Ευθύνη:
Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τον τρόπο διάθεσης των προσκλήσεων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα) : α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους Συμμετέχοντες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς δ) για τυχόν παραλείψεις ή τυπογραφικά λάθη κατά την διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων του νικητή στην σελίδα απόκτησης της πρόσκλησης HORECA ε) για την απώλεια της πρόσκλησης από τους παραλήπτες ή την διαγραφή των μηνυμάτων ή/και των email που την περιλαμβάνουν. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή του τρόπου απόκτησης των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας την 07/02/2024, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε.

13. Προσωπικά Δεδομένα:
Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των Συμμετεχόντων στην Ενέργεια για τις ανάγκες αυτής, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων συλλέγονται από τη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ η οποία έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει για την επικοινωνία μελλοντικών προσφορών των καταστημάτων METRO CASH & CARRY. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνιστά ρητή συναίνεση των Συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή στο Διοργανωτή (οδός Σωρού 1, 144 10 Μεταμόρφωση). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί την διαγραφή των δεδομένων του πριν την παραλαβή του δώρου του, η νίκη ακυρώνεται. Η συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω. Με τη συμμετοχή τους, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα ή/και φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο κλπ. των νικητών, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών τους δικαιωμάτων αζημίως.

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:
Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (metrocashandcarry.gr) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

15. Εφαρμοστέο ΔίκαιοΔωσιδικία:
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων:
Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

17. Για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνιση σχετικά με την Ενέργεια μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικώς στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στο 2102893300 ή μέσω email στο info@eshop.metrocashandcarry.gr. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!